Järjekorra pidamise reeglid

Novamed OÜ plaanilise ravi järjekorra pidamise reeglid


Novamed OÜ osutab raviteenuseid lähtudes Haigekassaga sõlmitud Lepingu mahust ja tingimustest.

Plaaniline abi on raviteenus, mille edasilükkamine teatud aja jooksul ei põhjusta abivajaja seisundi halvenemist ega mõjuta hilisemat prognoosi, k.a. teatud kindla aja tagant korduvad perioodilised ravikuurid.

Vältimatu abi on raviteenus, mida osutatakse olukorras, kus abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada abivajaja surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatu abi hambaravis: abstsessi avamine või hamba/juure ekstraktsioon.

Järjekorda registreerimine
Novamed OÜ peab järjekorda Hammas programmis

Vastuvõtule saab registreerida igal tööpäeval:
 • telefoni teel
 • suuliselt koha peal
 • järjekord on pidevalt avatud kodulehe kaudu

Järjekorda registreerimisel fikseeritakse:
 • patsiendi ees- ja perekonnanimi;
 • isikukood (puudumisel sünniaeg);
 • patsiendi elukohajärgse haigekassa piirkondliku osakonna kood;
 • ravijärjekorda registreerimise kuupäev;
 • planeeritav vastuvõtu aeg;
 • patsiendi kontaktandmed;
 • märge ravijärjekorda panemise põhjuse kohta

Patsiendile teatatakse telefoni teel vastuvõtu kuupäev, kellaaeg, vastu võtva arsti nimi ja vastuvõtu koht.

Plaanilise ravi korras vastuvõtule registreerimisel pakutakse patsiendile järjekorras esimest vaba vastuvõtuaega. Selle patsiendile mittesobimise korral antakse patsiendile võimalus valida sobiv aeg esimesele ajale järgnevate vabade aegade hulgast.

Patsiendi hilinemisel vastuvõtule võib ta kaotada õiguse saada vastuvõtule samal päeval. Patsiendile määratakse uus järjekorras esimene vaba vastuvõtuaeg.
Kui ei ole võimalik patsiendil saada sobivat vastuvõtu aega, soovitame pöörduda Tallinna Hambapolikliinikusse esmaabiks, telefonil 1920.

Vastuvõtule pääsemise ooteajad
 • krooniline pulpiit: 1 nädal
 • lihtkaaries ja krooniline periododntiit: 1 kuu
 • ortodontia diagnooside korral 1 kuu

Vältimatut abi osutatakse võimalusel väljaspool plaanilise ravi järjekorda.


Novamed OÜ   esitab iga algava kvartali 7. kuupäevaks Haigekassale ravijärjekorra.
Järjekord on pidevalt avatud, ravijärjekorda registreeritakse esmased raviajad, tagasikutse raviajad ja cito vastuvõtuajad.
Avatud on kohapeal kaebuste ja ettepanekute raamat.


Ravijärjekorra eest vastutav isik: Jane Edel, hambaarst
Novamed OÜ juhatuse liige